کیت الکترونیک

کیت الکترونیک نشردلهام
کیت آموزشی برای آموزش عملی دانش به کودکان و نوجوانان و تقویت توانایی های عملی آنها می باشد به طور مثال کیت برق و کیت ساعت برای آموزش برق و الکترونیک و مکانیک به کودکان و نوجوانان مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده همه 5 نتیجه